BlackBerry Forums Support Community
              

Closed Thread
 
Thread Tools
Old 04-02-2015, 11:59 PM   #1
vphuctags
No longer Registered.
 
Join Date: Nov 2014
Model: vphuc
PIN: N/A
Carrier: vphuctags
Posts: 2
Default Cxxx7847;n bán Bxxx7897;t cao xxx273;xxx7841;m, bxxx7897;t txxx259;ng xxx273;xxx7841;m (dùng hxxx7895; trxxx7907; nâng xxx273;xxx7841;m, txxx259;ng xxx273;xxx7841;m)

Please Login to Remove!

Cxxx7847;n bán các loxxx7841;i Bxxx7897;t cao xxx273;xxx7841;m 80% (dùng xxx273;xxx7875; hxxx7895; trxxx7907; nâng xxx273;xxx7841;m), vxxx7899;i 3 màu sxxx7855;c (vàng chanh, nâu nhxxx7841;t và nâu xxx273;xxx7853;m), có xxx273;xxx7897; mxxx7883;n cao và xxx273;xxx7891;ng nhxxx7845;t, có thxxx7875; phxxx7889;i trxxx7897;n vxxx7899;i nhixxx7873;u loxxx7841;i nguyên lixxx7879;u và không cho ra màu thxxx7913; 3. Hàng không nhixxx7877;m Melanine và vi sinh vxxx7853;t gây hxxx7841;i.
Khách hàng có nhu cxxx7847;u và cxxx7847;n thêm thông tin chi tixxx7871;t vxxx7873; sxxx7843;n phxxx7849;m, xin vui ḷng liên hxxx7879;: Tùng (0947 222 309)

Cung cxxx7845;p trong phxxx7841;m vi toàn quxxx7889;c, sxxx7889; lxxx432;xxx7907;ng lxxx7899;n và sxxx7843;n lxxx432;xxx7907;ng xxx7893;n xxx273;xxx7883;nh.
Rxxx7845;t mong nhxxx7853;n xxx273;xxx432;xxx7907;c sxxx7921; hxxx7907;p tác !
Offline  
Closed Thread


Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

LM317 TO-220 Package 1.2V To 37V 1.5A Voltage Regulator Chips Components
$7.31
LM317 TO-220 Package 1.2V To 37V 1.5A Voltage Regulator Chips Components pictureXE2577S XE2596S DC-DC Step Up Down Boost Voltage Converter Module XE
$4.52
XE2577S XE2596S DC-DC Step Up Down Boost Voltage Converter Module XE picture160 AMP 110/220V STICK MMA Dual Voltage DC Inverter Welder ARC Welding Machine
$125.0
160 AMP 110/220V STICK MMA Dual Voltage DC Inverter Welder ARC Welding Machine pictureKM_ KD_ 12V Mini Digital Voltage Meter Display Voltmeter LED Panel for Car Mot
$12.87
KM_ KD_ 12V Mini Digital Voltage Meter Display Voltmeter LED Panel for Car Mot pictureMotorcycle Voltage Meter+Time Voltmeter Red Digital Display IP67 6V-30V Durable
$3.68
Motorcycle Voltage Meter+Time Voltmeter Red Digital Display IP67 6V-30V Durable picture


Copyright © 2004-2016 BlackBerryForums.com.
The names RIM © and BlackBerry © are registered Trademarks of BlackBerry Inc.